top of page
Plant & vanningssystem

PSYKOLOGSAMTALE

MKT

I metakognitiv får du ei effektiv behandling tilpassa dine behov

Kvifor velje metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi er ei banebrytande ny behandlingsform der fokus er på å endre prosessane som vedlikeheld tankekøyr og stress, og få kontroll over oppmerksomheita

 

Metoden er forskningsbasert, kortvarig og gir deg konkrete verktøy for kva du skal gjere for å bli fri frå tankeoppheng og psykisk uhelse

 

God langtidseffekt

 

Motgang, negative tankar og følelsar i livet er normalt; men valet om å ha fokus på det eller ikkje vil avgjere om ubehaget opplevast forbigåande eller vedvarande.

 

Grunntanken er at tankane ikkje betyr noko, men korleis vi forheld oss til dei

 • Bruker mykje tid på bekymring/krisemaksimering

 • Lavt sjølvbilde

 • Nedstemt/deprimert

 • Sosialt engstelig

 • Panikkangst/angst for angsten

 • Tvang

 • Opplevd ubehagelige hendelsar

 • Stresser

 • Dysmorfofobi (overopptatthet av eigen utsjånad/kroppsdel)

 • Konsentrasjonsvansker (NB: Tar ikke ADHD-utredninger privat)

 • Grubler/diskuterer med deg sjølv store delar av dagen, og ønsker å redusere kor mykje du dveler ved fortida og heller vil vere til stade i nuet

 • Andre utfordringar som du kjenner på - ingen problemstilling er for stor eller for lita

Effektiv hjelp til deg som eksempelvis

 • Fokus er framoverretta, der vi i staden for å snakke om problema heller vil gjere konkrete øvelsar for å få kontroll over overdrevent tankekjør og leve mer i nuet.

 • Allereie frå første time vil du lære nye måtar å forholde deg til tankar/motgang på.

 • Anbefaler å ha time vekentlig i starten, men dette vel du sjølv.

 • Dobbeltime er nødvendig i dei fleste tilfeller for dei første samtalane slik at vi får nok tid til både dialog og gjere konkrete øvelser.

 • I slutten av kvar time vil vi saman drøfte kva du kan ha fokus på til neste time. Eg sender deg øvelsar/lesestoff på mail. 

 • Du vel sjølv om du kjem aleine eller vil at partner/familemedlem skal delta i timen.

Behandlingsforløp

Du treng ikkje henvisning for å få psykologtime hos Hanitz helse

bottom of page