top of page
Plant & vanningssystem

OPPDRAG

Hanitz Helse tilbyr samarbeid med helsepersonell og verksemder

Vi har god erfaring med å samarbeide med anna helsepersonell i både primær- og spesialisthelsetenesta, og er samstundes godt vande med å jobbe på systemnivå, med rutiner og kompetanseheving innan våre respektive fagfelt. 

Vi samarbeidar til dømes gjerne med helsepersonell innan skulehelseteneste, fastlegeteneste, helsestasjonar, frisklivssentralar, sjukeheimar, heimeteneste, KAD, BUP, DPS, sjukehus og andre institusjonar/verksemder.

Eksempel på samarbeid med ernæringsfysiolog

 • Veiledning om kosthald og ernæring for ein av dine pasientar 

 • Hjelp til sondeernæring og intravenøs ernæring

 • Spesialmat og kosttilskot

 • Kompetanseheving om ernæring på din arbeidsplass

 • Vurdering og tilpassing av kosthald og menyar

 • Produktrådgjeving, til dømes ved bruk av medisinske ernæringsprodukt 

 • Tekstar og innspel til brosjyrer, prosedyrer, retningslinjer og diverse anna informasjonsmateriell

 • Og ellers andre spørsmål/ønsker du har!

Eksempel på samarbeid med psykolog

 • Psykologisk rådgjevning for ein pasient du samarbeidar med

 • Kompetanseheving og workshop om korleis håndtere stress og utfordringar på din arbeidsplass

 • Veilede/delta saman med anna personell innan førstelinja (som skule, helsestasjon, psykiatriteneste) om korleis hjelpe barn/ungdom/vaksne med angst og nedstemthet

 • Bidra inn i utvikling av informasjonsmateriell og kurs

 • Og ellers andre spørsmål/ønsker du har!

Vi er sjølvsagt underlagt taushetsplikt og forheld oss til helsepersonellova

bottom of page