top of page

Lina Hanitz

Klinisk ernæringsfysiolog

HPR-nummer: 10011048

Med dette nummeret i Helsepersonellregisteret kan du sjekke om helsepersonell har ein aktiv autorisasjon (godkjenning) frå Helsedirektoratet

  Utdanning

 • 5-årig utdanning i klinisk ernæring ved Universitetet i Bergen, 2008-2014

  • Utvekslingssemester ved Københavns Universitet, Master of Science in Human Nutrition, 2010

 • Aktivitets- og treningslære ved Høgskulen i Sogndal, 2007

  Arbeidserfaring

 • Klinisk ernæringsfysiolog, Oslo universitetssjukehus, 2014-2021

 • Klinisk ernæringsfysiolog, Lovisenberg Diakonale sjukehus, 2014

  Anna kompetanse og tilleggsutdanning

 • Etterutdanning i psykisk helse og ernæring, 2019

 • Profesjonsretta veiledning, veiledning av studentar i klinisk praksis, 2017

 • Etterutdanning i overvekt og metabolisme, 2016

 • Ei rekkje enkeltståande kurs innan ernæring, kosthald og forsking

Eksempel på felt/pasientgrupper eg har jobba med i spesialisthelsetenesta

 

 • Nyresjukdom

 • Hjarte- og karsjukdom

 • Lungesjukdom

 • Mage-tarmsjukdom/plager

 • Intensivpasientar

 • Akuttgeriatri

 • Diabetes

 • Overvekt og fedme, herunder fedmekirurgi

 • Spiseforstyrringar

 • Kreft

 • Slag

 • Eldre/geriatri

bottom of page